Image
Terms and Conditions

Terms and Conditions

ENGLISH

Art. 1 Applicability of the general terms and conditions:

Unless explicitly agreed otherwise in writing, these terms and conditions are the only ones that apply to the agreement between BELIMTEX BVBA and the co‑contractor. If a different agreement is drawn up, the present general terms and conditions shall remain additionally applicable.

The general terms and conditions are accepted by the co‑contractor, and shall also be the co-contractor’s general terms and conditions. Any terms and conditions of sale by the buyer are entirely null and void, unless the seller has expressly approved them in writing.

 

Art. 2 Orders :

2.1. Orders are only binding if there is a written order confirmation from the seller.  The submission of prices, rates and conditions of sale does not constitute a commitment by the seller.  The seller’s quotes are with reservation and non-binding.

2.2. All sales are considered to have been made at Sint-Eloois-Vijve.

2.3. In the event that the delivery cannot be made on the scheduled date for reasons linked to the co-contractor or one of his employees, the owed sum shall become immediately due and payable.

 

Art. 3 Term of delivery :

3.1. The delivery terms communicated by BELIMTEX BVBA are only an indication and are not binding.

3.2. The Buyer cannot claim any form of compensation for damage, refuse the goods or terminate the agreement, if the delivery does not take place within the agreed term.

 

Art. 4 Damage or destruction of the goods:

BELIMTEX BVBA is not liable for any damage or destruction of the materials, except when such damage or destruction is due to gross negligence on the part of BELIMTEX BVBA.

 

Art. 5 Payment:

5.1. BELIMTEX BVBA invoices are payable in cash at its registered office.

5.2. All costs related to the payment shall be borne by the buyer.

5.3. In case of non-payment within the agreed term, the seller has the right to cancel all future orders and deliveries.

5.4. All invoices shall be drawn up in the currency agreed upon and recognised by the seller.  Conversions will not be accepted, otherwise the seller reserves the right to demand payment of the difference in exchange rates immediately.

5.5. In the event of non-payment within the agreed term, this will be sanctioned by the payment of default interest from the date of the invoice at the legal interest rate increased by 2%, calculated per a whole month, without any notice of default being required.

5.6. In the event of non-payment within the agreed term and after a notice of default, a fixed compensation of 10% of the invoice amount, with a minimum of 400 Euros and up to a maximum of 40,000 Euros, shall be due.

5.7. Any objection against an invoice must be sufficiently motivated and sent by registered letter to the registered office of BELIMTEX BVBA, within eight days after the invoice date.

5.8. The non-payment or late payment of an invoice or an accepted bill of exchange will result in the other invoices, for which a payment term has been agreed, to become immediately due and payable, without any notice of default being required.

 

Art. 6 Additional order:

Each additional order will only be fulfilled by BELIMTEX BVBA after written approval and will be subject to additional invoicing.

 

Art. 7 Retention of title:

7.1. BELIMTEX BVBA retains ownership of the delivered goods until full payment of the principal of the sales price and of the accessories has been made, also in case of resale. This rule even applies after incorporation of the goods.  The risk lies with the co-contractor starting from the conclusion of the agreement.

7.2. Goods which the buyer has already started to process will not be taken back.

7.3. Once the goods have been delivered, the Buyer will bear all risks, including cases of force majeure and destruction, and the costs of storage.

7.4. The non-payment of one of the amounts due on the due date may result in the recovery of the goods.

7.5. The Vendor shall be entitled to retain the advance payments acquired as compensation for any damages and interest.

 

Art. 8 Cancellation

8.1. Regardless of the payment of the costs already incurred, in case the co‑contractor unilaterally (fully or partially) cancels an agreement, BELIMTEX BVBA will be owed a compensation for loss of profit.

This compensation is set at 20% of the agreed price or of the balance that still needs to be invoiced.

BELIMTEX BVBA has the right to demand the forced execution of the agreement in court and/or to prove that the loss of profit represents a greater damage.

8.2. In case of cancellation of the agreement by BELIMTEX BVBA, the latter owes a compensation to the co-contractor that is determined according to the rules of common law. The co-contractor has to prove the damage suffered.

 

Art. 9 Nullity :

The nullity of a clause does not lead to the nullity of other clauses of these general conditions.

 

Art. 10 Compensation :

BELIMTEX BVBA has the right to set off any claims the client may have against BELIMTEX BVBA.

 

Art. 11 Competent court :

11.1. In case of any dispute concerning the agreement between BELIMTEX BVBA and the co‑contracting party, unless otherwise agreed in writing, only the courts (including the Justice of the Peace) of the registered office of BELIMTEX BVBA shall have jurisdiction when BELIMTEX BVBA is sued by the cocontracting party.

11.2. This also applies for accepted bills of exchange.

  

Art. 12 Applicable law:

The conclusion, existence and consequences of the agreement between the parties are exclusively governed by Belgian law and by these general terms and conditions.

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS

Art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden :

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen BELIMTEX BVBA en de co‑contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.

De algemene voorwaarden worden door de co ‑ contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn. Verkoopsvoorwaarden uitgaande van de koper zijn volstrekt nietig, tenzij de verkoper deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.

 

Art. 2 Orders :

2.1. Orders zijn alleen bindend mits er een schriftelijke orderbevestiging is vanwege de verkoper.  Het overhandigen van prijzen, tarieven en verkoopsvoorwaarden betekent geen verbintenis vanwege de verkoper.  Zijn aanbiedingen zijn met voorbehoud en vrijblijvend.

2.2. Alle verkopen worden aanzien als gedaan te Sint-Eloois-Vijve.

2.3. In geval dat de levering op de voorziene datum niet kan worden uitgevoerd door toedoen van de co-contractant of een van zijn aangestelden, zal de som die diende betaald te worden onmiddellijk opeisbaar worden.

 

Art. 3  Leveringstermijn :

3.1. De door de BELIMTEX BVBA meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts een aanduiding en niet bindend.

3.2. Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch het weigeren van de goederen, noch de verbreking van de overeenkomst,  wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn, kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt.

 

Art. 4 Schade of vernieling van de goederen :

De BELIMTEX BVBA staat niet in voor eventuele schade of vernietiging van de materialen, behalve wanneer die schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van de BELIMTEX BVBA zelf.

 

Art. 5  Betaling :

5.1. De facturen van de BELIMTEX BVBA zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de laatstgenoemde.

5.2. Alle kosten verbonden aan de betaling, komen ten laste van de koper.

5.3. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn heeft de verkoper het recht om alle toekomstige orders en toekomstige leveringen nietig te verklaren.

5.4. Alle facturen worden opgemaakt in de overeengekomen en door de verkoper erkende valuta.  Omrekeningen worden niet aangenomen, zoniet behoudt de verkoper zich het recht voor om optredende koersverschillen onmiddellijk te eisen.

5.5. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door het betalen van een verwijlintrest vanaf de factuurdatum ten belope van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2 %, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.

5.6. In geval van niet betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 400 euro en een maximum van 40.000 euro.

5.7. Elk protest tegen een factuur dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van de BELIMTEX BVBA.

5.8. De niet betaling of de laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.

 

Art. 6  Bijkomende bestelling :

Elke supplementaire bestelling zal slechts door de BELIMTEX BVBA worden uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van bijkomende facturatie.

 

Art. 7  Eigendomsvoorbehoud :

7.1. De BELIMTEX BVBA behoudt zich de eigendom voor van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en bijhorigheden is geschied, ook in geval van wederverkoop. Deze regel is zelfs van toepassing na incorporatie van de goederen.  Het risico rust bij de co-contractant vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

7.2. Goederen welke de koper reeds met de verwerking is begonnen, worden niet teruggenomen.

7.3. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de lasten van bewaring

7.4. De wanbetaling van één van de verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

7.5. De Verkoper zal de verworven voorschotten mogen bewaren ter compensatie van eventuele schade en rente.

 

Art. 8  Annulatie

8.1. Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co‑contractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door de BELIMTEX BVBA gederfde winst.

Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20 % van de overeengekomen prijs  of van het nog te factureren saldo.

De BELIMTEX BVBA heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

8.2. In geval van annulatie van de overeenkomst door de BELIMTEX BVBA is deze een schadevergoeding verschuldigd aan de co-contractant die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht. De co-contractant dient zijn schade te bewijzen.

 

Art. 9  Nietigheid :

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 10  Compensatie :

De BELIMTEX BVBA heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant ten opzichte van de BELIMTEX BVBA.

 

Art. 11  Bevoegde rechtbank :

11.1. In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen de BELIMTEX BVBA en de co‑contractant  zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst,  enkel de rechtbanken (incluis Vredegerecht) van de maatschappelijke zetel van de BELIMTEX BVBA bevoegd wanneer de BELIMTEX BVBA door de co-contractant in rechte wordt gedaagd.

11.2. Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.

  

Art. 12 Toepasselijk recht:

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS

Art. 1 Applicabilité des conditions générales :

À défaut de convention contraire explicite et écrite, ces conditions générales s’appliquent exclusivement aux contrats entre BELIMTEX SPRL et le cocontractant. Si d’autres conventions sont établies, les présentes conditions générales restent d’application supplétive.

Le cocontractant accepte les conditions générales, qui constituent également ses conditions générales. Les conditions de vente émanant de l’acheteur sont strictement nulles, à moins que le vendeur ne les ait approuvées explicitement et par écrit.

 

Art. 2 Commandes :

2.1. Les commandes sont uniquement contraignantes moyennant une confirmation de commande écrite de la part du vendeur.  La présentation des prix, tarifs et conditions de vente ne constitue pas un engagement de la part du vendeur.  Ses offres sont sous réserve et sans engagement.

2.2. Toutes les ventes sont considérées comme étant faites à Vive-Saint-Éloi.

2.3. Dans le cas où la livraison ne pourrait être effectuée à la date prévue par la faute du cocontractant ou de l’un de ses préposés, la somme qui devait être payée sera immédiatement exigible.

 

Art. 3 Délais de livraison :

3.1. Les délais de livraison renseignés par BELIMTEX SPRL le sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas contraignants.

3.2. Si la livraison n’a pas lieu dans le délai convenu, aucune forme de compensation, ni de refus des marchandises, ni de résiliation du contrat pour non-livraison dans le délai convenu ne pourra être réclamée.

 

Art. 4 Détérioration ou destruction des marchandises :

BELIMTEX SPRL n’est pas responsable de la détérioration ou de la destruction éventuelles des matériaux, sauf si cette détérioration ou destruction est imputable à une faute grave de la part de BELIMTEX SPRL elle-même.

 

Art. 5 Paiement :

5.1. Les factures de BELIMTEX SPRL sont payables en permanence au siège social de cette dernière.

5.2. L’intégralité des frais liés au paiement sont à charge de l’acheteur.

5.3. En cas de non-paiement dans le délai convenu, le vendeur a le droit d’annuler toutes les commandes et livraisons futures.

5.4. Toutes les factures sont établies dans la devise convenue et reconnue par le vendeur.  Les conversions ne sont pas acceptées, auquel cas le vendeur se réserve le droit d’exiger immédiatement les différences de taux de change.

5.5. En cas de non-paiement dans le délai convenu, cela sera sanctionné par le paiement d’un intérêt de retard à compter de la date de la facture à hauteur du taux d’intérêt légal majoré de 2 %, calculé par mois indivisible, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.

5.6. En cas de non-paiement dans le délai convenu et après mise en demeure, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture, avec un minimum de 400 € et un maximum de 40 000 €, sera due.

5.7. Toute protestation contre une facture doit être suffisamment motivée et signifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours après la date de facture au siège social de BELIMTEX SPRL.

5.8. Le non-paiement ou le retard de paiement d’une facture ou d’une lettre de change acceptée a pour conséquence de rendre les autres factures, pour lesquelles un délai de livraison a éventuellement été convenu, immédiatement exigibles, sans mise en demeure.

 

Art. 6 Commandes supplémentaires :

Toute commande supplémentaire ne sera exécutée par BELIMTEX SPRL qu’après approbation écrite et fera par ailleurs l’objet d’une facturation supplémentaire.

 

Art. 7 Réserve de propriété :

7.1. BELIMTEX SPRL conserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix de vente en principal et accessoires, même en cas de revente. Cette norme reste d’application après incorporation des marchandises.  Le risque incombe au cocontractant jusqu’à la conclusion du contrat.

7.2. Les marchandises que l’acheteur a déjà commencées à traiter ne seront pas reprises.

7.3. Une fois que les marchandises ont été livrées, l’Acheteur assume tous les risques, cas de force majeure et de destruction inclus, de même que les charges de conservation.

7.4. Le non-paiement de l’un des montants dus à la date d’échéance peut entraîner la restitution des marchandises.

7.5. Le Vendeur pourra conserver les acomptes acquis en compensation des éventuels dommages et intérêts.

 

Art. 8 Annulation

8.1. Indépendamment du paiement des frais déjà engagés, en cas d’annulation unilatérale (intégrale ou partielle) d’un contrat par le cocontractant, une indemnité sera due pour le manque à gagner subi par BELIMTEX SPRL.

Cette indemnité est déterminée sur une base forfaitaire à hauteur de 20 % du prix convenu ou du solde restant à facturer.

BELIMTEX SPRL a le droit de revendiquer en justice l’exécution forcée du contrat et/ou de démontrer que le manque à gagner représente un dommage plus important.

8.2. En cas d’annulation du contrat par BELIMTEX SPRL, elle sera redevable d’une indemnisation au cocontractant qui sera déterminée selon les règles du droit commun. Le cocontractant doit pouvoir prouver son préjudice.

 

Art. 9 Nullité :

La nullité d’une clause n’entraîne en aucun cas la nullité des autres clauses des présentes conditions générales.

 

Art. 10 Compensation :

BELIMTEX SPRL a le droit de compenser des créances vis-à-vis du client avec d’éventuelles créances du client à l’égard de BELIMTEX SPRL.

 

Art. 11 Tribunal compétent :

11.1. En cas de quelconque litige relatif au contrat entre BELIMTEX SPRL et le cocontractant et à défaut de convention écrite contraire, seuls les tribunaux (y compris la Justice de Paix) du siège social de BELIMTEX SPRL sont compétents lorsque BELIMTEX SPRL est intentée en justice par le cocontractant.

11.2. Cette clause est également d’application en cas de lettres de change acceptées.

  

Art. 12 Droit applicable :

La conclusion, l’existence et les conséquences du contrat entre les parties seront exclusivement réglées par le droit belge et par ces conditions générales.